ข่าวประกาศประกวดราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 660 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โรงเรียน 01 มิถุนายน 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอ่วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.ถ.1 - 0108 บ้านโนนสมบูรณ์ - บ้านแอ่วขัน อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบลดอนจิก - บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดไม่มีทางเท้า สาย อบ.3089 บ้านโนนบาก - บ้านห้วยทราย อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้งอะฮวนใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหลวง - บ้านดอนตูม หมู่ที่ 6 ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น - บ้านคำหาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลสงยาง - บ้านลาดควาย หมู่ที่ 1 ตำบลลาดควาย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 พฤษภาคม 2564 pdf
ดูข่าวประกาศประกวดราคาทั้งหมด

 
ประกาศร่าง TOR

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 20 มกราคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.3/12) จำนวน 1 หลัง 25 มิถุนายน 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0013 บ้านนาจาน - บ้านวังสะแบงเหนือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 31 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0085 อำเภอบุณฑริก - บ้านหนองแปน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงสร้างซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0111 บ้านโพธิ์มูล - บ้านกุดชุม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.ถ.1 - 0114 บ้านโนนยาง - บ้านนาดี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า)อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง สาย อบ.ถ.1 - 0102 บ้านขาม - บ้านหนองซองแมว อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม 2562
ดูข่าวประกาศร่าง TOR ทั้งหมด

 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลาง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 660 ชุด ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 โรงเรียน 01 มิถุนายน 2564 pdf
โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 13 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0073 บ้านหนองไหล - บ้านหนองตองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 11 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0077 บ้านสำโรง - บ้านปากห้วย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 11 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0049 บ้านหนองไผ่ - บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 11 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.ถ.1 - 0002 บ้านหนองไฮ - บ้านหนองก่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 11 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนกลาง หมู่ที่9 ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร - บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่8 ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมชนสิบสอง หมู่ที่ 12 ตำบลระเว - บ้านคอนสาย หมู่ที่6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผับแล้ง หมู่ที่6 ตำบลสำโรง - บ้านโนนชาติ หมู่ที่6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไหล หมู่ที่12 ตำบลหนองขอน - บ้านหนองเสือ หมู่ที่8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 26 เมษายน 2564 pdf
ดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวนราคากลางทั้งหมด

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคา

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนนาคำวิทยา ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 28 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผับแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรง - บ้านโนนชาติ หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านชุมชนสิบสอง หมู่ที่ 12 ตำบลระเว - บ้านคอนสาย หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 25 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ. 2064 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 30 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0021 บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 30 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 30 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 30 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 12 มีนาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0021 บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 12 มีนาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 12 มีนาคม 2564 pdf
ดูประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล/เสนอราคาทั้งหมด

 
บันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขาย

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4ล้อ จำนวน 6คัน 22 เมษายน 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.1002 บ้านคันท่าเกวียน - บ้านปากลา อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 09 เมษายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผักแว่น หมู่ที่3 ตำบลยางขี้นก - บ้านโพนทราย หมู่ที่3 ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 08 เมษายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคอน หมู่ที่5 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดอนอีต่อน หมู่ที่13 ตำบลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสองคอน หมู่ที่5 ตำบลหนองทันน้ำ - บ้านดอนอีต่อน หมู่ที่13 ตำบลกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0076 บ้านห้วยหมาก - บ้านจันทัย อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 01 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนคอนกรีตผิวจราจร สายบ้านตลาด หมู่ที่2 ตำบลเมืองเดช - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราธานี 31 มีนาคม 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร สาย อบ.ถ.1-0075 บ้านน้ำขุ่น - บ้านโคกสะอาด อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 31 มีนาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 18 มีนาคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู จำนวน 1หลัง ให้กับโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 17 มีนาคม 2564 pdf
ดูบันทึกสัญญาจ้าง/ซื้อขายทั้งหมด

 
ประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้าง

ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 25 พฤษภาคม 2564 pdf
ประกาศประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 10 คัน ประกอบด้วย รถบรรทุก (ดีเซล ) จำนวน 6 คัน และ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 4 คัน 21 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการปรับปรุงเสริมผิมจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ. 1 - 0049 บ้านหนองไผ่ -บ้านหนองหว้า - บ้านหัวคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 12 พฤษภาคม 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0126 บ้านดอนใหญ่ - บ้านหนองแสงใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังผิวจราจร สายอบ.ถ.1-0021 บ้านตาลสุม - บ้านคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สาย อบ.3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร สายอบ.2064 บ้านกลาง - บ้านโพธิ์ไทร อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 02 เมษายน 2564 pdf
โครงการถนนในภารกิจถ่ายโอน ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 27 มกราคม 2564 pdf
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข่ามห้วยผับ สายบ้านผึ้งตก หมู่ที่4 ตำบลโนนผึ่ง - บ้านโนนเหนือ หมู่ที่2 ตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 01 ธันวาคม 2563 pdf
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5คัน 30 พฤศจิกายน 2563 pdf
ดูบประกาศยกเลิกประกวดราคาและยกเลิกประกาศประมูลจ้างทั้งหมด

เพชรรัตน์  บุญสะอาด
นางเพชรรัตน์ บุญสะอาด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายจัดซื้อ
ฝ่ายจัดจ้าง
ฝ่ายทะเบียนและทรัพยสิน
Untitled Document