องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ข่าวประจำวันที่ : 22 สิงหาคม 2554

อบจ.อุบลฯ รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง

j.JPG

สรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.อุบลฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพิบูลมังสาหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มีการรับสมัครรับเลือกตั้ง ในช่วงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ซึ่งมีผู้มาสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
1.นายวิเชียร กาเผือก หมายเลข 1
2.นายสุนทร เศรษฐมาตย์ หมายเลข 2
3.นายแทนไท แก้วปัญญา หมายเลข 3
4.ร.ต.ฤทธิไกร สง่าวงศ์ หมายเลข 4
5.นายมงคล ศุภสุข หมายเลข 5

การรับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องด้วยนายทองพูล พรรณาภพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพิบูลมังสาหารได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 อันเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสิ้นสุดลง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้มีมติ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คือ วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554

สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอพิบูลมังสาหาร มีพื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ ตำบลกุดชมภู ตำบลโพธิ์ศรี ตำบลระเว และตำบลทรายมูล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีรายชื่อในเขตดังกล่าวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

j.JPG

ทาริกา-จารุณี / ข่าว
สุธน / ภาพ
ปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ หัวหน้าฝ่าย
ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี