องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

ข่าวประจำวันที่ : 23 มิถุนายน 2559

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/ 2559 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3
อบจ.อุบลฯ โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดอบจ.อุบลฯ เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ครั้งที่ 1/2559
พร้อมหารือการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563) ตลอดจนการร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 และหารือการร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2563)
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป..

## ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลฯ##

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี