องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯจัดอบรมเรียนรู้งานศาสนพิธี

ข่าวประจำวันที่ : 28 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯจัดอบรมเรียนรู้งานศาสนพิธี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP Center)
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการเมือง การปกครอง
และการวางแผน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิด ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการ
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ การอบรมในครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า- บ่าย โดยมีวิทยากรหลัก นายจำลอง ยิ่งนึก
ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ส่วนผุ้เข้าร่วม อบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้ทำหน้าที่
ไวยาวัจกร ครู และบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเขตอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ทั้งนี้
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานศาสนพิธีทาง
พระพุทธศาสนา งานพระราชพิธี งานพระราชกุศล และงานรัฐพิธี ได้ถูกตามหลักศาสนพิธี
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ‬ ‪#‎องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี‬

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี