องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 27 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพื้นที่อำเภอเขื่องใน ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น
เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอเขื่องใน
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี‬

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี