องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 25 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ พร้อมด้วย นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนท้องถิ่น
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP CENTER
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี‬

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี