องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 24 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนา
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัด
ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนท้องถิ่น
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลตระการพืชผล
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี