องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 19 พฤษภาคม 2559

1_resize.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอบุณฑริก อำเภอนาจะหลวย ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี