องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ชี้แจงทำความเข้าใจการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน ที่อบต.โนนโหนน อ.วารินฯ

ข่าวประจำวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2553

อบจ.อุบลฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ การใช้เครื่องจักรกล

ในการลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดบริการสาธารณะร่วมกัน ที่ อบต.โนนโหนน อ.วารินฯ

100_1225_resize.jpg

หหหหหเช้าวันนี้ (25 ก.พ.53) เวลา 10.00 น.นายกพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี,นายยุทธพล พันธ์เพ็ง ผอ.กองช่าง,นางกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.อบจ.เขตวารินชำราบ และคณะทำงานโซนตะวันออก ได้เดินทางเข้าชี้แจงการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (MOU) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีนายสนั่น กัญญาพงษ์ นายก อบต.โนนโหนน,ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย ปลัดอบต.โนนโหนน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต.โนนโหนน ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น
หหหหหด้านนายยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง รองนายก อบจ.อุบลราชธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายก อบต.โนนโหนน ที่สามารถดำรงตำแหน่งนายก อบต.ได้อีกครั้งด้วยคุณงามความดีและความสามารถที่ท่านได้มีอยู่ ทำให้ประชาชนในเขตพื้นตำบลโนนโหนนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการที่จะเข้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทาง อบจ.อุบลฯ ได้เข้ามาชี้แจงการจัดบริการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(MOU) ตามนโยบายของท่านนายกพรชัย โควสุรัตน์ ที่ต้องการจะให้องค์กรปกรองส่วท้องถิ่นนั้นร่วมกันแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชน ซึ่งท่านนายกพรชัย มีความต้องการที่จะให้ประชาชนทั้ง 25 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการช่วยเหลือได้รับการพัฒนาให้ทั่วถึงแต่งบประมาณซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ อีกทั้งเปิดเผยถึงโครงการ 5ดี 3แก้ ของท่านนายกพรชัยที่ท่านได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดได้รับการพัฒนา แต่นโยบายทั้งหมดนี้จะเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงก็จะต้องอาศัยความร่วมมือกันขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบริหารจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงอยู่ได้อย่างเป็นสุข นายยอดยุทธ กล่าว.
หหหหหด้านนายสุทัศน์ เรืองศรี เลขานุการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมให้เข้าใจตรงกันถึงความต้องการเดียวกันที่จะให้ประชาชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ท่านได้ยกตัวอย่างปัญหาของจังหวัดอื่นๆ ที่เข้าช่วยเหลือชาวบ้านทุกรูปแบบทุกเรื่องที่ชาวบ้านร้องขอ แต่ภายหลังเกิดการตรวจสอบในการบริหารที่ผิดระเบียบจึงต้องได้คืนงบประมาณจำนวนหลายร้อยล้าน เพราะฉะนั้นจึงต้องหาแนวทางในการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ซึ่ง อบจ.อุบลฯ เป็น อบจ. แห่งแรกที่หาวิธีการบริหารจัดการสาธารณะร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นองค์แรกที่มีเครื่องจักรกลเยอะที่สุดในประเทศไทย แต่สิ่งนี้ไม่ใช่เพราะ อบจ.อุบลฯ มีงบประมาณมาก เพียงแต่เรามีความคิดด้วยหัวใจที่ต้องการแก้ปัญหาให้ทั่วถึง เพื่อต้องการลดช่องว่างจึงต้องมีเครื่องจักรกลเป็นตัวเชื่อมโยง อีกทั้งยังฝากให้ทุกคนร่วมกันช่วยดูแลและคำนึงถึงความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด นายสุทัศน์ กล่าว.
หหหหหนายยุทธพล พันธ์เพ็ง ผอ.กองช่าง ได้กล่าวชี้แจงถึงความเป็นมาของการจัดสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนะแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงานตลอดจนการบริหารงบประมาณ เพื่อจัดบริการสาธารณะร่วมกันให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสามารถลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชนในด้านต่างๆ นายสถิตย์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและเงื่อนไขต่างๆร่วมกัน และย้ำถึงประโยชน์สุขของประชาชนจะเกิดขึ้นได้เพราะพวเราได้ร่วมกันพัฒนา

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

100_1225_resize.jpg

สุพรรณี / ข่าว

วรวุฒิ / ภาพ

อนันตยา / เรียบเรียง

คณะทำงานโซนตะวันออก ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศอบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี