องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 17 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทัศน์ เรืองศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียมและอำเภอสิรินธร
ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนท้องถิ่น
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี‬

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี