องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 12 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายก อบจ.อบ.
นางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ.อบ. นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัด อบจ.อบ. พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.อบ.
เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอนาเยีย เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน
ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี‬

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี