ค้นหาหัวข้อข่าว

กองคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ออกปฏิบัติการจัดเก็บภาษีน้ำมันและค่าทำเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 14 มกราคม 2559
วันที่ 14 มกราคม 2559 กองคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ออกปฏิบัติการจัดเก็บภาษีน้ำมันและค่าทำเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตำบลหนองไข่นก.ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ โดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการน้ำมันเพื่อแจ้งชำระภาษี และแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และเทศบาลทุกแห่ง เงินค่าธรรมเนียมและเงินภาษีที่ผู้ประกอบการชำระ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg P align="center">5.jpg P align="center">6.jpg P align="center">7.jpg

8.jpg P align="center">9.jpg