ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 พร้อมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ร.ร.โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 08 กรกฎาคม 2562

***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 พร้อมรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ร.ร.โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 โดยมีนายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นกล้าสร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 12 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำโรงเรียน (อสร.) หรือนักเรียนที่สนใจเรียนรู้งาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีองค์ความรู้ และฝึกทักษะสามารถช่วยช่วยเหลือ ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ก่อนชุดปฏิบัติการทางการแพทย์ไปถึง โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ซึ่งมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลในภาคีเครือข่าย บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียน จากโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 120 คน พร้อมกันนี้ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยร่วมมือกับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนในสังกัดฯ ออกให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มอบทรายอะเบสกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ต่อไปอีกด้วย

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ #สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg