องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนืเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ***

ข่าวประจำวันที่ : 18 ธันวาคม 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมิน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น ในกิจกรรม 9 ส.โรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนืเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT ***

วันที่ 18 ธันวาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการการประกวดกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติพร้อมนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT โดยคณะกรรการฯได้ออกตรวจประเมิน โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
สืบเนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการดำเนินการประกวดกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนในสังกัดฯ ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล และสร้างสรรค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อออกตรวจประเมินโรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 12 โรงเรียน พร้อมนำมาประเมินผลเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานตามโครงการฯดีเด่น ในวันที่ 16 มกราคม 2562 นอกจากนี้คณะกรรมการฯยังได้มีการตรวจประเมินศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLIT อีกด้วย

#สมใจ-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ ธีรพล-ภาพเคลื่อนไหว/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี