องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

** อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการ ชุดโครงการ"การสร้างโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย**

ข่าวประจำวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2561

** อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการ ชุดโครงการ"การสร้างโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย**

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการ ชุดโครงการ"การสร้างโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี" โดยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ร่วมไปถึง ข้อเสนอของงานวิจัยในครั้งนี้ และครั้งต่อๆไป นอกจากนี้ยังได้ เสนองานวิจัย โครงการ พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬา และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่เป็น ไทยแลนด์ 4.0อีกด้วย

#ฐนิตา-ข่าว /พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี