ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนถิ่น จากกรมบัญชีกลาง***

ข่าวประจำวันที่ : 03 กันยายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนถิ่น จากกรมบัญชีกลาง***

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ. อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาและดูงานกาจัดทำบัญชี และรายงานบัญชีฯจากกรมบัญชีกลาง ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม อบจ. อุบลราชธานี
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐบาล พ.ศ.2561 บัญญัติให้ อปท.เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐ จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นกรมบัญชีกลางจึงจัดให้มีการศึกษาและดูงานการจัดทำบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลาง สำนักงานเขต 3 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี มาศึกษาและดูงาน ที่ อบจ.อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และ อบต.ไร่น้อย เพื่อให้การจัดทำบัญชี กำหนดมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ของ อปท.เป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ อปท.ต่อไป
จารุณี-ข่าว/ณัฐพล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg