องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

* อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***

ข่าวประจำวันที่ : 05 กรกฎาคม 2561

* อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการติดตามความพร้อมของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายที่มีกิจกรรม ในการจัดงาน ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู่ถาวรสืบไป

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี