องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ (วัน ที่สอง)

ข่าวประจำวันที่ : 03 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ (วัน ที่สอง)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561
คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ข้าราชการครูในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผล อบจ.อุบลราชธานี (วันที่สอง) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองแผนและงบประมาณ ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องจิตตสปา 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โดยมีวิทยกรผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานฯ ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ มาอบรมให้ความรู้ ต่อเนื่อง เกี่ยวกับหลักการเขียนโครงการ อาทิ การกำหนดตัวชี้วัด ในโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ การกำหนดงบประมาณในโครงการ การกำหนดผลที่คาดว่าจะได้รับ ของโครงการพัฒนา ตลอดจนการจัดลำดับของโครงการ และฝึกปฎิบัติการเขียนโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบจ.อุบลราชธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ครรชิต-ช่างเทคนิค / พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี