องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเพื่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ ***

ข่าวประจำวันที่ : 02 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเพื่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและติดตามประเมินผล แก่บุคลากรในสังกัดฯ ***

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธมนี มอบหมายให้ นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัด อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลโดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ข้าราชการครูในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน ณ ห้องจิตตสปา 3 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท
อบจ.อุบลราชธานี โดยกองแผนและงบประมาน จัดโครงการดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท โดยเชิญวิทยกรผู้เชี่ยวชาญด้านแผนงานฯมาอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ อาทิ ที่มา การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน อำนาจหน้าที่ของ อปท.ในการจัดบริการสาธารณะ และหลักการเขียนโครงการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบจ.อุบลราชธานี ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/ครรชิต-ช่างเทคนิค / พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี