องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561

ข่าวประจำวันที่ : 15 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 15 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี นายวิโรจน์ บรรดาศักดิ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยที่ประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดโครงการพัฒนาฯ รวม 8 โครงการ รวมทั้งเรื่องแจ้งให้ทราบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น ได้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ภาพเคลื่อนไหว/ พิสุทธิ์-ตรวจ #
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี