องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 14 มิถุนายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561**

วันที่ 14 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 ณ วัดธรรมิกาวาส อำเภอบุณฑริก จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน165 คน
สืบเนื่องจากในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่างๆในสังคมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกรงว่าเด็กและเยาวชนจะซึมซับรับความรุนแรงเหล่านั้นมาปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียแก่สังคมและประเทศชาติ ได้ในอนาคต
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ให้กับนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ฐนิตา-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี