องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 2 ***

ข่าวประจำวันที่ : 07 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 2 ***

วันที่ 7 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ตลอดจนเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน สายด่วน 1669 ครอบคลุมทั่วทั้ง จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การแจ้งเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และฝึกปฏิบัติจริง โดยเริ่มจากนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 12 รุ่น รุ่นละ 120 คน รวม 1,440 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน สมาชิกชมรมอาสายุวกาชาด หรือนักเรียนที่สนใจเรียนรู้งานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน มีองค์ความรู้ฝึกทักษะสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานก่อนชุดปฏิบัติการทางด้านการแพทย์ไปถึง ได้อย่างถูกวิธีและทันต่อสถานการณ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ขึ้นทะเบียนเป็น อาสาฉุกเฉินชุมชนตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด

จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี