องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง***

ข่าวประจำวันที่ : 28 พฤษภาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง***

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ Otop Center อบจ.อุบลฯ โดยมีนางรำพูล ตันติวนิชชานนท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมีอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน เครือข่ายประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรม จำนวน 350 คน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโรคติดต่ออื่นๆ และยังเป็นสร้างเสริมสุขภาพตลอดจนการปฏิบัติตนที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนอีกด้วย

#จารุณี-ข่าว/ ณัฐพล-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ #
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี