องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 5 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ***

ข่าวประจำวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 5 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ***

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี 2561 รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดุบลราชธานี มีนายวัฒนา เตชะโกมล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
โดยโครงการ“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” นี้ เป็นโครงการที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาสภาพสังคมปัจจุบันว่า มีวิถีชีวิตห่างไกลจากและศาสนา มีความเชื่อในค่านิยมที่ผิด ขาดที่พึ่ง และสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่มาของปัญหาสังคม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับ โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีความคิดดี ทำดี และปฏิบัติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 278 คน

# จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ #
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

1_resize.jpg

1_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี