องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รุ่นที่ 24) อำเภอโขงเจียม ***

ข่าวประจำวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รุ่นที่ 24) อำเภอโขงเจียม ***

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 24 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอโขงเจียม(ห้องประชุมสมสะอาด) จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายศิริชัย อิทธิวงศ์ศุภกิจ นายอำเภอโขงเจียม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายมนูญ คูณทวี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพบปะเเละถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมในพื้นที่ อำเภอโขงเจียม จำนวนกว่า 150 คน
สืบเนื่องจากงานด้านสาธารณสุขมูลฐานในรูปลักษณ์ใหม่ ที่สร้างความสมดุลระหว่างรูปแบบการให้บริการกับรูปแบบการพัฒนา ต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เป็นกระบวนการหรือตัวกลาง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ให้ อสม.ได้รับความรู้ และทักษะที่หลากหลายตามยุคสมัย เพิ่มพูนและทบทวนความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ รวมทั้งการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครประจำหมู่บ้านมีเป้าหมายในการให้ความรู้แก่ อสม.ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 4,790 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 25 รุ่น ซึ่ง อสม.ที่ผ่านการอบรม จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาฉุกเฉินชุมชน ตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนด ต่อไป

ภูมินทร์ - ภาพ,ข่าว/พิสุทธิ์ - ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี