องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี**

ข่าวประจำวันที่ : 07 พฤษภาคม 2561

*อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี**

วันที่ 7 พ.ค. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร โดยมีนายไพศาล ปีตาภา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในด้านกฎหมาย จึงได้จัดอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่ควรรู้ ให้ประชาชนและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไป
สำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยได้อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 1,630 คน และ 1,253 คน ตามลำดับ และในปีนี้มีเป้าหมายในการอบรมให้แก่ประชาชนและเยาวชน จำนวน 2,400 คน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้ได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึงมากที่สุด

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/ครรชิต-โปรเจ็คเตอร์/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี