องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอบุณฑริก ***

ข่าวประจำวันที่ : 30 เมษายน 2561

*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอบุณฑริก ***

วันที่ 30 เมษายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนและเยาวชน อำเภอบุณฑริก ภายใต้ชื่อ "โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี " ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายรอยตะวัน สุปันนุช ปลัดอาวุโส อำเภอบุณฑริก เป็นประธานและนางรำพูน ตันติวนิชานนท์ ประธานสภา อบจ. อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
สำหรับโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้ แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่ควรรู้ ให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจกฏหมายและสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการเสริมสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปราศจากความขัดเเย้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการนี้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ได้อบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว จำนวน 1,630 คน และ 1,253 คน ตามลำดับ และในปีนี้มีเป้าหมายในการอบรมให้แก่ประชาชนและเยาวชน จำนวน 2,400 คน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนให้ได้อย่างแพร่หลายและทั่วถึงมากที่สุด

ภูมินทร์ - ข่าว/พิสิษฐ์ - ถ่ายภาพ/พิสุทธิ์ - ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี