องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี**

ข่าวประจำวันที่ : 27 เมษายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี**

วันที่ 27 เม.ย. 2561
นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเยาวชนในด้านกฎหมาย จึงได้จัดอบรมตาม “โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายน่ารู้แก่ประชาชนและเยาวชน ในจังหวัดอุบลราชธานี”ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายยาเสพติด กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆที่ควรรู้ ให้ประชาชนและเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง และเสริมสร้างให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสืบไป

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/ภูมินทร์-วีดีโอ-โปรเจ็คเตอร์/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี