องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561**

ข่าวประจำวันที่ : 26 เมษายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561**

วันที่ 26 เม.ย. 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายณัฐวัตน์ กาญจน์ธนภัทร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทำเพื่อประชาชน ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางมหาดไทยกำหนดไว้จึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี