องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯสาธิตการขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ไถกลบตอซังข้าวตาม"โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์"

ข่าวประจำวันที่ : 03 ธันวาคม 2551

อบจ.อุบลฯสาธิตการขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ไถกลบตอซังข้าวตาม"โครงการส่งเสริมสนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์"

DSC_0114.jpg

วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบปะผู้นำชุมชน ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย เพื่อร่วมกันหาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภา อบจ.อบ. นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายก อบจ.อบ. นายเกียรติพงศ์ พรมเคน ส.อบจ.อบ. และ คณะทำงานโซนใต้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยที่ประชุมได้ยกโครงการ 5 ดี กับ 5 ศูนย์ ขึ้นมาบรรยาย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง โครงการ 5 ดี นี้ได้แก่ ถนนดี น้ำดี สุขภาพดี การศึกษาดี และรายได้ดี ซึ่งจะเป็นโครงการสอดคล้องกับภารกิจ แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ประชาชนในพื้นที่รวมกลุ่มกันจัดตั้ง 5 ศูนย์ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่ ศูนย์เครื่องจักรกลโยธาประจำอำเภอ ศูนย์การเกษตรทุกหมู่บ้าน ศูนย์กองทุนปุ๋ยหมู่บ้าน ศูนย์รวบรวมผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบราคาผลผลิตจากพ่อค้าคนกลาง และศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ต่อมานายพรชัย โควะสุรัตน์ นายก อบจ.อบ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับนายระลึก กล้วยน้อย นายก อบต.พรสวรรค์ ซึ่งเป็นบันทึกตกลงร่วมกันให้มีการจัดการบริการสาธารณะ โดยการใช้เครื่องจักรกลปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน และ แหล่งน้ำ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ

DSC_0123.jpg DSC_0129.jpg
DSC_0117.jpg DSC_0145.jpg

จากนั้นนายก อบจ.อุบลฯได้สาธิตการขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ไถกลบตอซังข้าวตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อันเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาไถกลบตอซังข้าวเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขณะนี้มีรถฟาร์มแทรกเตอร์ อยู่ในความดูแลของโซนใต้ทั้งหมด 110 คัน กระจายอยู่ตามตำบลๆละ 2 คัน

สำรวจสถานีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วงคำ

DSC_0191.jpg

DSC_0168.jpg DSC_0178.jpg
DSC_0185.jpg DSC_0204.jpg


ก่อนกลับได้ลงสำรวจสถานีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านม่วงคำ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเครื่องสูบน้ำดังกล่าวถูกพายุในช่วงฤดูฝนพัดพังได้รับความเสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ ส่งผลให้เกษตรกรในเขตตำบลพรสวรรค์ไม่มีน้ำในการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง อย่างไรก็ตามภายกลังการเข้าสำรวจทาง อบจ.อุบลฯเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

logos_s.jpg
สมใจ การะเกษ/ ข่าว
สมศักดิ์ ชุ่มชื่น / ภาพ - เรียบเรียง
และคณะทำงานโซนใต้

nengcopy222.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี