องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561***

ข่าวประจำวันที่ : 30 มีนาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561***

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคุณธรรมชัน 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561
โดยที่ประชุมได้หารือและพิจารณา เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ตามคำสั่งฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาอบจ.อุบลราชธานี ตามระเบียบการพิจารณา ร่างแผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของอปท.พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 อบจ.อุบลราชธานี และจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

จารุณี-ข่าว/ เทียน-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี