องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอเขมราฐ***

ข่าวประจำวันที่ : 22 มีนาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอเขมราฐ***

วันที่ 22 มีนาคม 2561
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลหัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมีนายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานเปิดงาน นางรำพูน ตันติวนิชชานนท์ ประธานสภา อบจ.อุบลราชธานีพร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.อุบลราชธานี และผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี อาสาสมัคร เครือข่ายภาคประชาชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน
โดยกองกิจการสภา อบจ. อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง โดยเชิญวิทยากรมาอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท อำนาจ หน้าที่ กกต.ในการเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเลือกตั้ง และเรื่องประชาธิปไตยกับการสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การเมืองการปกครองท้องถิ่น การเมืองการปกครองระดับประเทศ เพื่อสร้างขบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายในการปฏิรูปและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ต่อไป

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-จอโปรเจคเตอร์/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#
1_resize.jpg
2_resize.jpg
3_resize.jpg
4_resize.jpg
5_resize.jpg
6_resize.jpg
7_resize.jpg
8_resize.jpg
9_resize.jpg
10_resize.jpg
11_resize.jpg
12_resize.jpg
13_resize.jpg
14_resize.jpg
15_resize.jpg
16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี