องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 **

ข่าวประจำวันที่ : 17 มีนาคม 2561

**อบจ.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 **

วันที่ 17 มีนาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งในการพัฒนานักเรียนให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ การจัดการอบรมโครงการดังกล่าว มีเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.อุบลราชธานี โดยเป็นกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอีกทางหนึ่งและยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ครบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย
โดยการการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 140 คน โดยมีคณะวิทยากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

พิสิษฐ์ - ภาพ/ภูมินทร์ - ข่าว/พิสุทธิ์ - ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี