องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)***

ข่าวประจำวันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด)***

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ศูนย์โอท็อปเซ็นเตอร์ อบจ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) โดยมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม
โดยกองแผนและงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. โดยที่ประชุมได้หารือพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ ต่อโครงการพัฒนาที่ อบจ.อุบลราชธานี ได้เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ซึ่งอปท.ในเขตจังหวัดได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อให้ อบจ.อุบลราชธานี ดำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาร่างแผนฯให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/กฤตพรต-โปรเจคเตอร์/พิสุทธิ์-ตรวจ/
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี