องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ที่ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ***

ข่าวประจำวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

***อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ที่ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ***

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุมโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านการเมืองการปกครอง ประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดสำนักศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วม จำนวน 200 คน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จึงจัดโครงการส่งเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับคณะครู-นักเรียน โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รัทราบและตระหนักถึงภัยการค้ามนุษย์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการการค้ามนุษย์ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี