องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561**

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ วัดพิชโสภาราม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน 533 คน
เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่างๆในสังคมยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งเกรงว่าเด็กและเยาวชนจะซึมซับรับความรุนแรงเหล่านั้นมาปฏิบัติ อันจะส่งผลให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ประเทศชาติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงจัดโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข รุ่นที่ 1 ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 -17 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังและส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ให้กับนักเรียนและเยาวชน รวมทั้งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี