องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561**

ข่าวประจำวันที่ : 16 มกราคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561**

วันที่ 16 มกราคม 2561 นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานมอบโอวาท ให้กับครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี,เทศบาลนครอุบลราชธานี,เทศบาลตำบลอุบล และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมดแดง เนื่องในวันครูประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โดยมีนางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูของสถานศึกษาฯเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ศูนย์โอทอปเซ็นเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
พิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การจัดแสดงผลงานทางวิชาการทางการศึกษาของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รวมถึงการมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ที่ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ภายในโรงเรียนดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครู รวมทั้งเพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึก ถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน

สมใจ-ข่าว/พอชาย-พิสิษฐ์-ภาพนิง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

37_resize.jpg

38_resize.jpg

39_resize.jpg

40_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี