องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข่าวประจำวันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2 คณะผู้บริหาร อบจ. อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.อุบลราชธานี และคณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีนายณัฐวัฒน์ กาญจน์ทนภัทร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยกองแผนและงบประมาณ อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งประธานการประชุมได้เสนอแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัด ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ผลตอบข้อซักถาม พร้อมร่างสรุปรายงานผลการติดตาม และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อประกาศให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี