องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว **

ข่าวประจำวันที่ : 25 สิงหาคม 2560

**อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว **

วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ที่ หอประชุมโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธาน เปิดอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยังมีให้เห็นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคม ดังนั้นเพื่อเป็นการยุติปัญหาความรุนแรงให้ลดน้อยลงหรือให้หมดไปจากสังคม อบจ.อุบลราชธานีจึงจัดอบรมโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระทำความผิดด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2560 บทบาทและกระบวนการทำงานของสหวิชาชีพในการคุ้มครองผู้ถูกกระทำผิดด้วยความรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรฯ สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขต่อไป

จารุณี-ข่าว /กฤช-ภาพ / ธีรพล-ภาพวิดิโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี