องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 ครั้งที่สอง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3)

ข่าวประจำวันที่ : 25 สิงหาคม 2560Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี