องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯจัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 18 สิงหาคม 2560

อบจ.อุบลฯโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ บุคลากร อบจ.อุบลราชธานี และ คณะครูโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/โกศล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี