องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประจำวันที่ : 13 สิงหาคม 2560

โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 13 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนและแกนนำด้านวิทยาศาสตร์เข้าร่วม จำนวน 141 คน
โดย อบจ.อุบลราชธานี ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ ประจำปี 2560 ให้กับโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานีโดยจัดให้มีการเข้าค่ายในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 พร้อมจัดวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ สามารถคิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาได้ เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ให้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ก้าวหน้าต่อไป

จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี