ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุม(e-LAAS)

ข่าวประจำวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

ประชุมเจ้า(e-LAAS)

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
.....นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ทุกประเภท และยังได้มีการหารือ สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

#ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg