องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

มอบอุปกรณ์การเรียน/การกีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2560

ข่าวประจำวันที่ : 09 สิงหาคม 2560

มอบอุปกรณ์การเรียน/การกีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
.....ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การเรียน/การกีฬาพระราชทาน ประจำปี การศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ. อุบลราชธานี จำนวน 850 ชุด โดยมีนายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและ นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ให้การต้อนรับ โดยมีคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับมอบ
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เดิมชื่อ โรงเรียนช่องเม็กวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542 เป็นโรงเรียนสหศึกษาที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 บนเนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา ของบ้านสวนป่า ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อโรงเรียนจากเดิม“โรงเรียนช่องเม็กวิทยา”เป็น“โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก”เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านผู้หญิงเบตตี้ดูเมน พระสหายคนสนิทของสมเด็จย่า ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่ชาวอำเภอสิรินธร และจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันโรงเรียนได้ถ่ายโอนการศึกษาเข้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 850 คน

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

1_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี