ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมบุคลากรสังกัดกองพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1/2560

ข่าวประจำวันที่ : 07 สิงหาคม 2560

ประชุมบุคลากรสังกัดกองพัฒนาชนบท ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560
.....นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมบุคลากรสังกัดกองพัฒนาชนบท
ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยระเบียบวาระการประชุม เรื่องการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การลงเวลาปฏิบัติราชการ การลา การขออนุญาตไปราชการ
การขาดราชการ การอำนวยความเป็นธรรมกับประชาชน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดเกิดความพร้อม
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทีทจะปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการและประชาชน ต่อไป

สมใจ-ข่าว/กองพัฒนาชนบท-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg