องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

ข่าวประจำวันที่ : 05 สิงหาคม 2560

โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

วันที่ 5 สิงหาคม 2560
.....สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่าย
ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม
.....โดยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน มีความสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องใช้ภาษา
อังกฤษในการสื่อสารและเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน แต่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนนั้น
พบว่านักเรียนขาดทักษะในการสื่อสาร และไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาในชีวิตจริง จากสาเหตุดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จึงได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ให้มีทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษกับประเทศอาเซียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษให้เพิ่มขึ้น
การอบรมในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 132 คน ได้แก่ ครูภาษาอังกฤษ 12 คน
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
และทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ คณะวิทยากรจาก Home Sweet Centre

ภูมินทร์ – ข่าว,วิดีโอ / วนัส – ภาพนิ่ง / พิสุทธ์ – ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี