องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน

ข่าวประจำวันที่ : 04 สิงหาคม 2560

ร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560
.....นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นางบัณฑิตา วงศ์งาม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่จะสมัครเข้า
ร่วมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒธรรม ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีณ วัดภูพร้าว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/สำนักการศึกษาฯ-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี