องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

"อบจ.พาหมอมาคำคีง

ข่าวประจำวันที่ : 31 กรกฎาคม 2560

"อบจ.พาหมอมาคำคีง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมแพทย์ /พยาบาลออกคัดกรองตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านโนนสำราญ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นภายใต้
โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน" หรือ "อบจ.พาหมอมาคำคีง" เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชน ฟรี! อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป ทันตกรรม
การรับบริจาคโลหิต และบริการนวดแผนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี
ก็ได้ร่วมออกบริการให้ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนหรือ"คลีนิกกฎหมาย" เพื่อเป็นการให้การปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

พิสิษฐ์ - ข่าว,ภาพ/ภูมินทร์ - วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

1_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี