องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"

ข่าวประจำวันที่ : 02 สิงหาคม 2560

"อบจ.พาหมอมาคำคีง"

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
.....กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทีมแพทย์ /พยาบาลออกคัดกรองตรวจ สุขภาพเบื้องต้น
ให้กับประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อหิน ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดขึ้นภายใต้
โครงการ "องค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใยใส่ใจพี่น้องประชาชน" หรือ "อบจ.พาหมอมาคำคีง" เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชน ฟรี ! อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด ตรวจความเข้มของเลือด การวัดความดัน โลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป
ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และบริการนวดแผนไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่าง
ทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก
สุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

กนกวรรณ-ข่าว ,ภูมินทร์-ภาพ /พิสุทธิ์ ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี