องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติ ด รุ่นที่ 34

ข่าวประจำวันที่ : 28 กรกฎาคม 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติ ด รุ่นที่ 34

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
.....กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติ ด รุ่นที่ 34 โดยมี
พ.ต.อ.อิทธิชัย จารุนิล ผู้กำกับการสถานีตรวจภูธรอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานในพิธีและมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
อาสาสมัครชุมชน/ประชาชนทั่วไปและ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 500 คน ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาคม
อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
.....โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งหมด จำนวน 34 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้ เป็นรุ่นที่ 34 ทั้งนี้เพื่อ เป็นการสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือจาก
ประชาชนชุมชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีการเชื่อมโยงการทำงานให้มีความสอดคล้องซึ่งกัน
และกัน อันจะส่งผลให้ประชาชนชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สร้างความสามัคคีปรองดองกันในชุมชน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ต่อไป

ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพนิ่ง/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี